بدینوسیله به اطلاع میرساند که ثبت نام کاندیدای هیات  مدیره و بازرس اتحادیه از مورخه 1400/7/10 الی 1400/7/24 انجام می پذیرد.