بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای زمان محدود در شرایط کرونا برای صدور و تمدید پروانه کسب (بدون تست مرفین و انگشت نگاری-بدون حضور در کلاس قانون نظام صنفی و بدون دارایی) از این فرصت استفاده نموده و نسبت به اخذ یا تمدید پروانه کسب خود اقدام نمائید.

جهت اطلاع بیشتر برای ارائه مدارک با دفتر اتحادیه تماس حاصل فرمائید. شماره تلفن 35231109