فهرست مشاغل  گروه  2 و3و4 که در شرایط زرد و آبی و نارنجی مجاز به فعالیت هستند.