از همکاران عزیز درخواست میشود نسبت به ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند. و سپس دستورالعمل های مربوطه را دریافت و عمل نمایند.