از کلیه همکاران عزیز درخواست میشود نسبت به  اخذ تاییدیه کد پستی اقدام و به دفتر اتحادیه تحویل نمایند