از کلیه همکاران کلیدساز دعوت میشود جهت تهیه ترخنامه به دفتر اتحادیه مراحعه فرمایند