بدینوسیله به اطلاع هکاران محترم میرساند بخشنامه ها و اطلاعیه ها جهت اطلاع در سایت اتحادیه قرار خواهد گرفت