مجید امید آذری-رئیس اتحادیه  
     
علی عزیزی-نادب رئیس اول   کاظم محمدی نوزادیان-نائب رئیس دوم
     
محمود علیزاده مارالانی-دبیر   امیر حسین  آقابالائی خرده چی-خزانه دار
     
   مجید پارسیان ایرانی-بازرس