1--عکس 4*3-6 قطعه
2-اصل و کپی شناسنامه 2 سری از تمام صفحات
3-اصل و کپی پایان خدمت 2 سری
4-اصل و کپی کارت ملی 2 سری-پشت و رو
5-معرفی نامه از صاحب پروانه کسب
6-برگ تست مرفین
7-عدم سو پیشینه کیفری
8-تاییدیه اماکن عمومی نیروی انتظامی
9-گواهی فنی و حرفه ای برای رسته های فنی
10-واریز مبالغ مربوطه